Chia cho số có hai chữ số

1.1. Chia mang lại số sở hữu nhị chữ số

a)          672 : 21 = ?

Bạn đang xem: Chia cho số có hai chữ số

Chia theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần :

 • 67 phân tách 21 được 3, viết lách 3 ; 

     3 nhân 1 vị 3, viết lách 3 ;

     3 nhân 2 vị 6, viết lách 6 ;

     67 trừ 63 vị 4, viết lách 4.

 • Hạ 2, được 42 ; 42 phân tách 21 được 2, viết lách 2 ;

     2 nhân 1 vị 2, viết lách 2 ;

     2 nhân 2 vị 4, viết lách 4 ;

     42 trừ 42 vị 0, viết lách 0

\(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{672}\\
{63\,\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,21}\\
\hline
{32}
\end{array}} \right.\\
\underline {\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}
{42}\\
{42}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)        

672 : 21 = 32.

b)        779 : 18 = ?

Chia theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần :

 • 77 phân tách 18 được 4, viết lách 4 ;

     4 nhân 8 vị 32, viết lách 2 ghi nhớ 3 ;

     4 nhân 1 vị 4, tăng 3 vị 7, viết lách 7 ;

     77 trừ 72 vị 5, viết lách 5.

 • Hạ 9, được 59 ; 59 phân tách 18 được 3, viết lách 3 ;

     3 nhân 8 vị 24, viết lách 4 ghi nhớ 2 ;

     3 nhân 1 vị 3, tăng 2 vị 5, viết lách 5 ;

     59 trừ 54 vị 5, viết lách 5. 

\(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{779}\\
{72\,\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,18}\\
\hline
{43}
\end{array}} \right.\\
\underline {\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}
{59}\\
{54}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,5
\end{array}\)

770 : 18 = 43 (dư 5)

1.2. Chia mang lại số sở hữu nhị chữ số (tiếp theo)

 a)      8192 : 64 = ?

Chia theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần :

 • 81 phân tách 64 được một, viết lách 1 ;

     1 nhân 4 vị 4, viết lách 4 ;

     1 nhân 6 vị 6, viết lách 6 ;

     81 trừ 64 bằn 17, viết lách 17.

 • Hạ 9, được 179 ;  179 phân tách 64 được 2, viết lách 2.

     2 nhân 4 vị 8, viết lách 8 ;

     2 nhân 6 vị 12, viết lách 12 ;

     179 trừ 128 vị 51, viết lách 51.

 • Hạ 2, được 512 ; 512 phân tách 64 được 8, viết lách 8 ;

     8 nhân 4 vị 32, viết lách 2 ghi nhớ 3 ;

     8 nhân 6 vị 48 , tăng 3 vị 51, viết lách 51 ; 

     512 trừ 512 vị 0, viết lách 0.

\(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{8192}\\
{64\,\,\,\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,64}\\
\hline
{16}
\end{array}} \right.\\
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{179}\\
{179}
\end{array}} \\
\underline {\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}
{512}\\
{512}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)

8192 : 64 = 128.

b)       1154 : 62 = ?

Chia theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần :

 • 115 phân tách 62 được một, viết lách 1 ;

     1 nhân 2 vị 2, viết lách 2 ;

     1 nhân 6 vị 6, viết lách 6 ;

     115 trừ 62 vị 53, viết lách 53.

 • Hạ 4, được 534 ; 534 phân tách 62 được 8, viết lách 8 ;

     8 nhân 2 vị 16, viết lách 6 ghi nhớ 1 ;

     8 nhân 6 vị 48, thêm một vị 49, viết lách 49 ;

     534 trừ 496 vị 38, viết lách 38. 

\(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{1154}\\
{62}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,62}\\
\hline
{18}
\end{array}} \right.\\
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,\,534}\\
{\,\,496}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,38
\end{array}\)

1154 : 62 = 18 (dư 3838).

c)      10105 : 43 = ?

Chia theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần :

 • 101 phân tách 43 được 2, viết lách 2 ;

     2 nhân 3 vị 6 ; 11 trừ 6 vị 5, viết lách 5 ghi nhớ 1 ;

     2 nhân 4 vị 8, thêm một vị 9; 10 trừ 9 vị 1, viết lách 1.

 • Hạ 0, được 150 ; 150 phân tách 43 được 3, viết lách 3 ;

     3 nhân 3 vị 9, 10 trừ 9 vị 1, viết lách 1 ghi nhớ 1 ;

     3 nhân 4 vị 12, thêm một vị 13 ; 15 trừ 13 vị 2, viết lách 2.

 • Hạ 5, được 215 ; 215 phân tách 43 được 5, viết lách 5;

     5 nhân 3 vị 15; 15 trừ 15 vị 0, viết lách 0 ghi nhớ 1.

     5 nhân 4 vị trăng tròn, thêm một vị 21 ; 21 trừ 21 vị 0, viết lách 0.

\(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{10105}\\
{150}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{43}\\
\hline
{235}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,215\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,00
\end{array}\)

10105 : 43 = 235.

d)        26345 : 35 = ?

Chia theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần :

 • 263 phân tách 35 được 7, viết lách 7 ;

     7 nhân 5 vị 35 ; 43 trừ 35 vị 8, viết lách 8 ghi nhớ 4 ;

     7 nhân 3 vị 21, tăng 4 vị 25; 26 trừ 25 vị 1, viết lách 1.

 • Hạ 4, được 184 ; 184 phân tách 35 được 5, viết lách 5 ;

     5 nhân 5 vị 25, 34 trừ 25 vị 9, viết lách 9 ghi nhớ 3 ;

     5 nhân 3 vị 15, tăng 3 vị 18 ; 18 trừ 18 vị 0, viết lách 0.

 • Hạ 5, được 95 ; 95 phân tách 35 được 2, viết lách 2 ;

     2 nhân 5 vị 10; 15 trừ 10 vị 5, viết lách 5 ghi nhớ 1.

     2 nhân 3 vị 6, thêm một vị 7 ; 9 trừ 7 vị 2, viết lách 2.

\(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{26345}\\
{184}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{35}\\
\hline
{752}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,095\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,25
\end{array}\)

26345 : 35 = 752 (dư 25)

1.3. Giải bài xích tập dượt Sách giáo khoa trang 81

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 288 : 24                                  b) 469 : 67

    740 : 45                                       397 : 56

Hướng dẫn giải:

 • Đặt tính theo dõi cột dọc và phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần.

a)

Xem thêm: [SGK Scan] ✅ Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc) - Sách Giáo Khoa - Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

\(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{288}\\
{24\,\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,24}\\
\hline
{12}
\end{array}} \right.\\
\underline {\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}
{48}\\
{48}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)                     \(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{740}\\
{45\,\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,45}\\
\hline
{16}
\end{array}} \right.\\
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{290}\\
{270}
\end{array}} \\
\,\,\,20
\end{array}\)

Vậy 288 : 24 = 12 ;         740 : 45 = 16 (dư 20)

b)

\(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{469}\\
{469}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{67}\\
\hline
7
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)                     \(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{397}\\
{392}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{56}\\
\hline
7
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,\,5
\end{array}\)

Vậy 469 : 67 = 7 ;          397 : 56 = 7 (dư 5).

Bài 2: Người tao xếp đều 240 cái bàn ghế vào 15 chống học tập. Hỏi từng chống xếp được từng nào cái bàn ghế ?

Hướng dẫn giải:

 • Để lần số cái bàn ghế nhưng mà từng chống được xếp tao lấy tổng số cái bàn ghế mang lại cho số chống học tập.

Bài giải

Số cái bàn ghế được xếp vào cụ thể từng chống là

240 : 15 = 16 (bộ)

                Đáp số: 16 cái bàn ghế.

Bài 3: Tìm x

a) x × 34 = 714 ;                            b) 846 : x = 18.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng những quy tắc :

 • Muốn lần quá số không biết tao lấy tích phân tách mang lại quá số đang được biết.
 • Muốn lần số phân tách tao lấy số bị phân tách chia mang lại thương.

a) x × 34 = 714                       

            x = 714 : 34                           

            x = 21                                      

b) 846 : x = 18

            x = 846 : 18

            x = 47

1.4. Giải bài xích tập dượt Sách giáo khoa trang 82

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 4674 : 82                               b) 5781 : 47

    2488 : 35                                   9146 : 72

Hướng dẫn giải:

 • Đặt tính theo dõi cột dọc và phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần.

a)

\(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{4674}\\
{410\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,82}\\
\hline
{57}
\end{array}} \right.\\
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,\,574}\\
{\,\,574}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)                    \(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{2488}\\
{245\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,35}\\
\hline
{71}
\end{array}} \right.\\
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,\,038}\\
{\,\,\,\,\,35}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)

Vậy :     4674 : 82 = 57 ;         2488 : 35 = 71 (dư 3).

b) 

 \(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{5781}\\
{47\,\,\,\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,47}\\
\hline
{123}
\end{array}} \right.\\
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,108\,\,\,}\\
{94}
\end{array}} \\
\underline {\,\begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,141}\\
{\,\,141}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)                    \(\begin{array}{l}
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{9146}\\
{72\,\,\,\,\,}
\end{array}} \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,72}\\
\hline
{127}
\end{array}} \right.\\
\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,194\,\,\,}\\
{144\,\,}
\end{array}} \\
\underline {\,\begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,506}\\
{\,\,504}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,\,\,2
\end{array}\)

Vậy :       5781 : 47 = 123 ;         9146 : 72 = 172 (dư 2).

Bài 2: Người tao gói gọn 3500 cây viết chì theo dõi từng tá (mỗi tá bao gồm 12 cái). Hỏi gói gọn được rất nhiều nhất từng nào tá cây viết chì và còn quá bao nhiêu cây viết chì ?

Hướng dẫn giải:

 • Thực hiện tại quy tắc chia:     3500 : 12. Thương tìm ra đó là số tá cây viết chì tối đa hoàn toàn có thể đóng góp được và số dư đó là số cây viết chì còn thừa

Ta có:  3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy đóng góp được rất nhiều nhất 291 tá cây viết chì và còn quá 8 cây viết chì.

                                       Đáp số: 291 tá; quá 8 cây viết chì

Bài 3: Tìm x

a) 75 × x = 1800 ;                      

b) 1855 : x = 35.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng những quy tắc :

 • Muốn lần quá số không biết tao lấy tích phân tách mang lại quá số đang được biết.
 • Muốn lần số phân tách tao lấy số bị phân tách chia mang lại thương.

a) 75 × x = 1800

            x = 1800 : 75

            x = 24

b) 1855 : x = 35

              x = 1855 : 35

              x = 53

1.5. Giải bài xích tập dượt Sách giáo khoa trang 84

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 23 576 : 56              b) 18 510 : 15

    31 628 : 48                   42 546 : 37

Hướng dẫn giải:

 • Đặt tính theo dõi cột dọc và phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần.

a)

\(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{23576}\\
{117}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{56}\\
\hline
{421}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,056\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)                     \(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{31628}\\
{282}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{48}\\
\hline
{658}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,428\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,44
\end{array}\)

Vậy :     23576 : 56 = 421 ;         31628 : 48 = 658 (dư 44).

b) 

\(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{18510}\\
{35\,\,\,}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{15}\\
\hline
{1234}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,51\\
\,\,\,\,\,\,\,\,60\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)                     \(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{42546}\\
{55\,\,\,}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
{37}\\
\hline
{1149}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,184\\
\,\,\,\,\,366\\
\,\,\,\,\,\,\,\,33
\end{array}\)

Vậy :   18510 : 15 = 1234 ;           42546 : 37 = 1149 (dư 33).

Bài 2: Mỗi vận khuyến khích đua xe đạp điện trong một giờ 15 phút chuồn được 38 km 400m. Hỏi khoảng từng phút người bại chuồn được từng nào mét ?

Hướng dẫn giải:

 • Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút

       38 km 400 m = 38400m

 • Muốn tính khoảng từng phút chuồn được từng nào mét tao lấy quãng đàng đã từng đi được phân tách mang lại thời hạn chuồn không còn quãng đàng bại.

Tóm tắt

1 giờ 15 phút : 38 km 400 m

1 phút :            … m ?

Bài giải

Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút

       38 km 400 m = 38400m

Xem thêm: CaCO3 → CaO + CO2 ↑ | CaCO3 ra CaO | CaCO3 ra CO2.

Trung bình từng phút người bại chuồn được số mét là:

                38400 : 75 = 512 (m)

                                             Đáp số: 512m.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bài văn phân tích bài thơ "Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh số 5

Top 5 trong top 10 Bài văn phân tích bài thơ "Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh hay nhất. Sau Nhật kí trong tù, những năm lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc là thời kì Hồ Chí Minh làm nhiều thơ hơn cả. Từ những bài thơ kháng chiến của Người toát lên tình cảm thiết tha đối với thiên nhiên đất nước mình, tinh thần trách

Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm chi tiết và dễ hiểu

Chủ đề Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm là một khái niệm quan trọng trong không gian Oxyz. Đây là một công cụ mạnh mẽ để xác định một mặt phẳng dựa trên sự cắt nhau của ba điểm khác nhau. Việc biết cách tìm và sử dụng phương trình này giúp chúng ta nắm bắt được cấu trúc không gian và áp dụng vào các bài toán thực tế.